BEZPŁATNA DOSTAWA POWYŻEJ 250 zł

Regulamin

1. Postanowienia wstępne

1.1

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulamin“) reguluje prawa i obowiązki firmy SOLA Switzerland EU s.r.o., z siedzibą na adresie Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Słowacja, REGON: 46 232 184 NIP: 2023288905, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Nitrze, Słowacja, Oddział: Sro, Pozycja nr: 29318/N, kontakt: solapoint@solapoint.pl, +421 (0) 37 285 14 14 (zwana dalej jako „Sprzedawca“ lub “Sola”) i jej klientów, które wynikają z Umowy Kupna zawartej między firmą Sola jako Sprzedawcą i klientem jako Kupującym za pośrednictwem Internetu i przedmiotem, który można zakupić na stronie internetowej www.solapoint.pl. Za pośrednictwem tego portalu osoba trzecia (zwana dalej „Kupujący“ ) ma możliwość przeglądania towarów na stronie sklepu internetowego. Jednocześnie zgodnie z warunkami określonymi niniejszym Regulaminem i na podstawie akceptacji zamówienia/pro­pozycji Umowy Kupna przez Sprzedawcę, osoba ta jako Kupujący ma możliwość zakupu wybranych przez siebie towarów.

1.2

Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego, chatu lub e-maila solapoint@solapoint.pl.

1.3

Niniejszy Regulamin reguluje stosunki prawne między SOLA Switzerland EU s.r.o. jako Sprzedawcą a Kupującym- Konsumentem, który w związku z postępowaniem zgodnie z Regulaminem wyrazi zainteresowanie zakupem towaru na stronie internetowej www.solapoint.pl.

1.4

Poprzez Umowę Kupna rozumie się umowę pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, której przedmiotem jest zakup towaru prezentowanego na stronie internetowej www.solapoint.pl, zawartej na podstawie art. 2. i nast. Regulaminu.

1.5

Postanowienia Regulaminu i ochrona prawna Konsumenta nie dotyczą Kupującego, który nie jest Konsumentem zgodnie z ustawą nr 250/2007 Coll w sprawie ochrony Konsumenta i zmian ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Coll w sprawie wykroczeń z późniejszymi zmianami, lub który kupuje towar w ramach swojej działalności gospodarczej, a nie na własny użytek, a także postanowienia te nie dotyczą Kupującego, któremu przyznano status „Hurtownia“. Odpowiedzialność za wady towaru i wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, który nie jest Konsumentem, regulowane są w tym przypadku przez przepisy Kodeksu Handlowego Republiki Słowackiej.

1.6

Informacje na temat prezentowanych towarów na stronie sklepu internetowego (w szczególności cena, rozmiar, zapasy magazynowe) nie są aktualizowane przez Sprzedawcę w każdej chwili. Dlatego informacje te umieszczone na portalu zakupowym, nie zawsze muszą być prawidłowe i kompletne w porównaniu do stanu rzeczywistego- błędy techniczne są zastrzeżone. Towar sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego jest zawsze ograniczony aktualnymi zapasami magazynowymi Sprzedawcy i zamawianie lub dostawa towaru po jego wyprzedaniu, nie jest możliwa. W niektórych przypadkach Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć produktów lub produktów równoważnych w czasie i w ilości wskazanej, w szczególności wystąpienia sytuacji awaryjnej zgodnie z art. 2.1 Regulaminu. W przypadku wystąpienia każdej sytuacji gdzie dostawa towaru będzie niemożliwa, Kupujący zostanie poinformowany w odpowiedni sposób a w przypadku zawarcia umowy, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy.

2. Zamawianie towaru / Umowa Kupna / kroki w celu zawarcia umowy

2.1

Zakup towaru realizowany jest w formie złożenia i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy, przy czym zamówienie musi zostać zaakceptowane przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem, w przeciwnym razie stosunek umowny nie zostanie zawarty. Jeśli zamówienie zostało zaakceptowane przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem, Sprzedawca dostarczy zamówiony towar w terminie dostawy, zgodnie z art. 4.1 Regulaminu. Kupujący, składając zamówienie, potwierdza, że został poinformowany o obowiązku zapłacenia ceny zamówionego towaru w ramach zamówienia lub jego części.

2.2

W celu dokonywania aktywnych zakupów w sklepie internetowym lub uczestniczenia w działaniach reklamowych i konkursowych, organizowanych przez Sprzedawcę, konieczne jest zarejestrowanie się przez Kupującego na stronie www.solapoint.pl w sekcji rejestracyjnej portalu. Kupujący może dokonać rejestracji przed wyborem towaru lub w trakcie jego wybierania. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny jest zobowiązana do podania danych i uzupełnienia wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego. Jednocześnie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 7 niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany tych danych, Kupujący jest zobowiązany do ich natychmiastowej aktualizacji na portalu podczas składania zamówienia, ponieważ ich prawidłowość i prawdziwość ma wpływ na dostawę towaru Kupującemu. Kupujący jest zobowiązany do podania poprawnych, kompletnych i prawdziwych danych. Nie dotrzymanie tych obowiązków przez Kupującego będzie interpretowane ze szkodą dla Kupującego. Po wprowadzeniu niezbędnych danych należy aktywować konto poprzez kliknięcie w link, który zostanie wysłany klientowi w wiadomości mailowej. W ten sposób proces rejestracji zostanie pomyślnie zakończony. Kupujący jest zobowiązany do przechowywania danych dotyczących loginu i hasła w bezpiecznym miejscu, tak aby nie doszło do ich bezprawnego wykorzystania.

2.3

Kupujący przegląda i wybiera towar zgodnie z kategoriami produktów wymienionych w menu produktu lub klikając na wyświetlony produkt. Podczas zamawiania towaru Kupujący wskaże dodatkowe informacje na temat zamawianego produktu, a klikając przycisk „Dodaj do koszyka“ doda dany towar do swojego zamówienia.

2.4

Proces składania zamówienia przez Kupującego składa się z 5 kroków: a) wybór towaru i kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka“ b) wyświetlenie zawartości koszyka poprzez kliknięcie na ikonę koszyka, a następnie użycie kodu rabatowego i kliknięcie na „Przejdź do kasy“, c) podanie adresu dostawy i kliknięcie na „Przejdź do dostawy i płatności“, d) wybór sposobu dostawy i płatności, a następnie kliknięcie na przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia“, e) podsumowanie informacji o zamówieniu, zaznaczenie pola „Zapoznaj się z Regulaminem“ i kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty“.

2.5

Wykonując każdy z powyższy etapów, Kupujący postępuje zgodnie z podanymi instrukcjami. Kupujący jest zobowiązany podać kompletne, prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do prawidłowego dostarczenia towaru. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić poprawność wybranych informacji i danych w trakcie zamawiania towaru przed ostatecznym złożeniem zamówienia u Sprzedawcy.

2.6

Wyraźnie wyklucza się zastosowanie jakichkolwiek innych warunków Kupującego określonych w zamówieniu, w innym dokumencie, wiadomości lub wiadomości e-mail od Kupującego, które były niezgodne z niniejszym Regulaminem.

2.7

Zamówienie Kupującego zostanie uznane za złożone, jeśli zostanie złożone w systemie Sprzedawcy i będzie zawierać wszystkie niezbędne dane- nazwa zamówionego towaru, ilość, cenę, adres rozliczeniowy i adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu Kupującego.

2.8

Przed złożeniem zamówienia u Sprzedawcy, Kupujący zawsze jest proszony o potwierdzenie, że został zapoznany z obowiązującym u Sprzedawcy Regulaminem. Nie ma możliwości złożenia i potwierdzenia zamówienia bez wykonania tego kroku. Do każdego zamówienia przypisany jest numer identyfikacyjny. Podczas komunikacji ze Sprzedawcą i wykonywania płatności, Kupujący musi podać numer zamówienia.

2.9

Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego. Zamówienie to jest propozycją na zawarcie Umowy Kupna zgodnie z warunkami umownymi na podstawie niniejszego Regulaminu. Zamówienie zostanie przyjęte i zaakceptowane przez Sprzedawcę w ciągu 15 dni od jego złożenia. Kupujący składając zamówienie na stronie internetowej Sprzedawcy, wyraża zgodę na wypełnianie zobowiązujących warunków umowy, w określonym terminie, zobowiązuje się do zakupu i odbioru wybranego towaru w cenie zakupu, zgodnie z warunkami Regulaminu, pod warunkiem, że zamówienie to zostało zaakceptowane przez Sprzedawcę. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie zamówienia Kupującego. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia Kupującego w przypadku podania nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, dostarczenia lub wydania towaru osobie innej niż Kupujący, niedostępności towaru lub z innych przyczyn.

2.10

Jeśli zamówienie nie zostanie odrzucone przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 2.9, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki po przetworzeniu zamówienia prześle Kupującemu na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające numer zamówienia, nazwę i specyfikację towarów, cenę towarów i koszt dostawy (opłaty pocztowej), sposób płatności, dane dotyczące miejsca dostawy towarów lub inne informacje, jeśli mają zastosowanie. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z akceptacją, umowa kupna zostaje zawarta. Zamówienie kupującego zostanie również zarchiwizowane w sekcji Zamówienia, do której kupujący może uzyskać dostęp wyłącznie po zalogowaniu.

Na podstawie umowy pomiędzy stronami i niniejszego Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany do przetworzenia zaakceptowanego zamówienia w terminie 14 dni zgodnie z art. 4.1 Regulaminu. E-mail potwierdzający złożenie zamówienia zawiera również informacje prawne wymagane od Konsumenta, Instrukcja dla Konsumenta dotycząca korzystania z prawa do odstąpienia od umowy (PDF), formularz Odstąpienia od umowy (PDF) lub link do tych informacji i dokumentów, a także do Regulaminu znajdującego się w wiadomości e-mail. Poprzez aktywację tego linku znajdującego się w wiadomości e-mail wszystkie te informacje i dokumenty wyświetlą się Kupującemu, który ma prawo do ich zapisania.

2.11

Kupujący może anulować zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail doręczonej Sprzedającemu, pod warunkiem, że takie anulowanie dotrze do Sprzedającego przed dokonaniem przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Zamówienie podlega anulowaniu również w innych przypadkach zgodnie z Regulaminem.

2.12

Zmiana w zamówieniu/wa­runkach: jeśli Sprzedawca nie ma możliwości akceptacji całego zamówienia złożonego przez Kupującego (np. 1 z produktów jest niedostępny) lub jeśli zaproponuje zmianę zamówienia albo zmianę warunków dostawy z innych powodów, Kupujący zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w inny odpowiedni sposób. Jednocześnie zostanie poproszony o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany. Kupujący jest zobowiązany do wyrażenia zgody lub sprzeciwu w ciągu 2 dni od daty otrzymania informacji o proponowanych zmianach. W tym czasie dostępne produkty z zamówienia będą zarezerwowane dla Kupującego. Dopiero po zaakceptowaniu przez Kupującego zaproponowanej zmiany w zamówieniu przez Sprzedawcę powstanie stosunek umowny między stronami. W przypadku, jeśli Kupujący nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian w określonym terminie, zamówienie złożone przez Kupującego uważa się za anulowane w całości, a propozycję złożoną przez Sprzedawcę uznaje się za nie zaakceptowaną przez Kupującego.

2.13

Umowa Kupna zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym zostaje zawarta poprzez akceptację Sprzedawcy zamówienia złożonego przez Kupującego lub poprzez akceptację Kupującego zmian w zamówieniu zaproponowanych przez Sprzedawcę. Na podstawie zawartej Umowy Kupna Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania Kupującemu przedmiotu zakupu i do wywiązywania się z obowiązków wynikających z Regulaminu. W związku z zawarciem Umowy Kupna, Kupujący jest zobowiązany do odebrania przedmiotu zakupu i zapłaty ustalonej ceny, a także do wypełniania zobowiązań wynikających z Umowy Kupna i Regulaminu. Sprzedawca zrealizuje zaakceptowane zamówienie w terminie zgodnym z art. 4.1 Regulaminu.

2.14

W szczególnych przypadkach przed wysłaniem akceptacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania od Kupującego dostarczenia innych niezbędnych dokumentów, danych lub do weryfikacji poprawności danych osobowych, adresu e-mail lub numeru telefonu Kupującego. W zależności od charakteru zamówienia złożonego przez Kupującego, Sprzedawca jest zawsze uprawniony do zażądania od Kupującego dodatkowej autoryzacji zamówienia lub tożsamości Kupującego w odpowiedni sposób, na przykład w formie pisemnej, e-mailem, SMS-em lub telefonicznie. Jeśli Kupujący nie dokona dodatkowej autoryzacji w wymagany przez Sprzedawcę sposób i w wymaganym terminie, zamówienie (przed jego akceptacją) lub Umowa Kupna (po akceptacji) zostanie anulowana od początku.

2.15

Jeśli Sprzedawca przed lub po zawarciu Umowy Kupna stwierdzi błąd systemowy, ludzki, dostawczy, błąd w druku, lub inny błąd dotyczący towaru, dostępności, ilości lub możliwości jego dostawy, a także w przypadku wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub jeśli nie jest w stanie dostarczyć towar Kupującemu w określonym terminie, lub z powodów niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca zawsze poinformuje Kupującego o zaistnieniu takiej sytuacji. W każdym z tych przypadków przed zawarciem Umowy Kupna, Sprzedawca i Kupujący są uprawnieni do anulowania zamówienia (Kupujący), lub do odrzucenia zamówienia (Sprzedawca). Jeśli po zawarciu Umowy Kupna wystąpi jeden z takich nieoczekiwanych przypadków, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy Kupna do momentu dostarczenia towaru Kupującemu. Kupujący jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy Kupna zgodnie z Regulaminem i przepisami prawnymi, w przypadku wystąpienia takich nieoczekiwanych okoliczności. Jeśli Kupujący zapłacił już cenę zakupu, zostanie mu ona zwrócona zgodnie z przepisami prawnymi Regulaminu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego odstąpienia od umowy i/lub do niedostarczenia towaru Kupującemu, jeśli stwierdzi, że zostały mu podane nieprawidłowe, niekompletne lub nieprawdziwe dane Kupującego, osoby upoważnionej do odbioru towaru lub jeśli w wyniku komunikacji tej osoby ze Sprzedawcą, mogło dojść do szkody na rzecz Sprzedawcy (np. oszustwo).

2.16

Kupujący jest uprawniony do jednostronnego odstąpienia od Umowy w okresie od zawarcia umowy aż do dostarczenia towaru. Możliwości odstąpienia od umowy po otrzymaniu towaru przez Kupującego określone są w Regulaminie i przepisach prawnych. Dodatkiem do Regulaminu są również instrukcje do skorzystania z prawa Konsumenta na odstąpienie od umowy, a także wzór formularza na odstąpienie od umowy przez Konsumenta. Dokumenty te Kupujący może pobrać z następującej strony/linku . Z chwilą zawarcia umowy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi Instrukcje dotyczące skorzystania z prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy i Wzór formularza do odstąpienia od umowy po dostarczeniu towaru.

2.17

Kupujący ani sprzedawca nie są uprawnieni do przeniesienia wierzytelności z tytułu wzajemnych relacji na osobę trzecią.

2.18

Przed złożeniem zamówienia Kupujący w celu odstąpienia od umowy lub w celu stwierdzenia, lub poprawienia błędów jest uprawniony do wykonania działań i skorzystania ze środków technicznych opisanych w art. 2. i 3. niniejszego Regulaminu.

3. Cena zakupu i warunki płatności

3.1

Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy za towar ceny zakupu i dostawy zgodnej z zaakceptowanym przez Sprzedawcę zamówieniem (zawartą umową). Podczas składania zamówienia ceny tych pozycji są podsumowane (suma ceny towaru i dostawy). Cena towaru wyświetlana na stronie podana jest z podatkiem VAT, chyba że zostanie wyraźnie wskazane, że cena podana jest bez podatku VAT. Podatek VAT jest pobierany od dostawy towarów i usług zgodnie z przepisami prawnymi.

3.2

Cena zakupu towaru nie zawiera opłat bankowych dotyczących wykonanej zapłaty, kosztów dostawy towaru, kosztów płatności przy odbiorze, kosztów dostawy zakupionego towaru zgodnie z punktem 4 Regulaminu, kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z elektronicznych środków do komunikacji. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty tych opłat i kosztów, chyba że ustalono inaczej. W przypadku zagranicznej płatności Kupujący jako płatnik zobowiązany jest do pokrycia wszystkich opłat swojego banku.

3.3

Cena towaru może ulec zmianie z powodu błędu drukarskiego lub innego znajdującego się w systemie Sprzedawcy, lub błędu dotyczącego ceny towaru umieszczonej na stronie sklepu internetowego. Kupujący i Sprzedawca są uprawnieni do anulowania zamówienia, lub do odstąpienia od Umowy Kupna (do momentu otrzymania towaru) w przypadku, gdy Kupujący został poinformowany o zmianie ceny zakupu jednej z pozycji w zamówieniu z powodu błędu drukarskiego lub innego błędu dotyczącego ceny towaru.

3.4

Sposób zapłaty ceny zakupu, kosztów dostawy towaru (metoda płatności wybierana jest przez Kupującego na stronie sklepu internetowego podczas zamawiania towaru a cena zakupu, podana jest w zamówieniu z wyszczególnieniem wszystkich kosztów):

gotówką przy odbiorze towaru (pobranie)- cena zakupu, opłata za pobranie i koszty dostawy podane są w koszyku podczas zamawiania towaru. Płatność przy odbiorze towaru (pobranie) jest możliwa tylko w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem Packeta Slovakia s. r. o. i w przypadku zakupu nie przekraczającego kwoty 900 zł. Usługa płatności przy odbiorze jest płatna w wysokości 5 zł.

Karta płatnicza – płatność za pomocą usługi VÚB eCard. Natychmiastowa płatność online kartą kredytową. Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności,

PayPal – Płatność za pomocą PayPal. Natychmiastowa płatność online za pomocą płatności internetowej. Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatniczej.

Podczas dokonywania płatności jako symbol zmienny należy wpisać numer zamówienia Kupującego. W przypadku, jeśli Kupujący wpisze niepoprany symbol zmienny, może dojść do nieprawidłowego zaksięgowania ceny zakupu a Kupujący ponosi wszelkie ryzyko z tym związane i jest zobowiązany do zapłacenia wszystkich kosztów z tym powiązanych.

3.5

Termin zapłaty ceny zakupu:

a. przy wyborze płatności bezgotówkowej lub wpłaty gotówkowej na konto Sprzedawcy: Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy cenę zakupu najpóźniej do 5 dni od dnia zawarcia umowy i przed otrzymaniem towaru zgodnie z art. 3 Regulaminu, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane; Kupujący podczas składania zamówienia ma prawo do jego opłacenia, przy czym płatność traktowana jest jako zaliczka ceny zakupu i kosztów dostawy, zaleca się jednak aby Kupujący wykonał płatność aż po zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę (zawarciu umowy),

b.w przypadku płatności gotówkowej przy odbiorze towaru: Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy ceny zakupu i kosztów dostawy najpóźniej podczas dostawy towaru Kupującemu.

3.6

Opłaty bankowe poniesione podczas zapłaty ceny zakupu i kosztów dostawy są regulowane na podstawie umowy między bankiem i Kupującym. Kupujący zostaje poinformowany, że wszelkie informacje o kosztach transportu towaru są wyraźnie określone podczas procesu zamawiania towaru i zależą od dostawcy/firmy transportowej/spo­sobu dostawy. Koszty związane z korzystaniem z elektronicznych środków komunikacji reguluje umowa pomiędzy Kupującym a jego dostawcą usług internetowych lub dostawcą usług elektronicznej komunikacji.

3.7

Sprzedawca wystawi i dostarczy fakturę Kupującemu zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Słowackiej. Kupujący składając zamówienie, wyraża zgodę na to, aby faktura została mu wysłana wraz z towarem lub została udostępniona drogą elektroniczną. Faktura jest wysyłana wraz z towarem i służy jako dowód dostawy i karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna może zostać dostarczona osobiście, co zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę na podstawie żądania Kupującego, następnie Sprzedawca udostępni jej odbiór w stacjonarnym punkcie sprzedaży Sola, w ciągu 7 dni od daty dostawy towaru Kupującemu.

3.8

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy postępuje się zgodnie z przepisami prawnymi i Regulaminem. Jeśli cena zakupu została zapłacona przed zawarciem umowy, a umowa nie została zawarta w ciągu 15 dni od otrzymania zamówienia Kupującemu, cena zakupu zostanie zwrócona Kupującemu najpóźniej do 30 dni od dnia dostarczenia zamówienia Kupującemu lub do 15 dni od daty odmówienia odbioru zamówienia, lub anulowania zamówienia, wszystko przebiegnie zgodnie z tym, która z tych czynności nastąpi pierwsza. Cena zakupu zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego została wpłacona na konto Sprzedawcy, lub zostanie zwrócona w inny sposób ustalony przez strony objęte umową. Przed zwrotem zapłaconej ceny w przypadku wątpliwości Sprzedawca jest uprawniony do zażądania od Kupującego potwierdzenia, że jest właścicielem wskazanego rachunku bankowego i/lub do przesłania uprawnienia dotyczącego przyjmowanie środków pieniężnych. Jeśli Sprzedawca musi zwrócić Kupującemu cenę zakupu za towar, który został dostarczony Kupującemu, cena zakupu zostanie zwrócona po przyjęciu zwrotu towaru przez Sprzedawcę.

4. Dostawa towaru, warunki dostawy i koszty związane z dostawą towaru

4.1

Sprzedawca dostarczy towar Kupującemu na adres wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia (wyłącznie na terytorium krajów Unii Europejskiej) i wyłącznie osobie, która została wskazana jako Kupujący. Dostawa lub przekazanie towaru osobie innej niż Kupującemu nie jest możliwe bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy i dokumentów wymaganych przez Sprzedawcę. Dlatego niezbędne jest, aby Kupujący podał poprawne dane identyfikacyjne podczas zamawiania towaru i prawidłowy adres dostawy towaru. Dostawa towaru poza terytorium krajów Unii Europejskiej lub innej osobie bez uprawnień do odbioru towaru nie jest możliwa. Dostawca towaru jest uprawniony do ustalenia i sprawdzenia podczas dostawy towary czy osoba odbierająca przesyłkę jest Kupującym lub osobą upoważnioną do odbioru towaru. Jeżeli wymagają tego okoliczności, Sprzedawca i Kupujący mogą wyrazić zgodę na przedłużenie terminu dostawy, lub na działania zastępcze dotyczące towarów o takiej samej jakości i cenie.

4.2

Dostawa towaru Kupującemu jest możliwa tylko wtedy gdy została zapłacona cena zakupu i koszt dostawy danego towaru. W przeciwnym razie Sprzedawca lub dostawca/przewoźnik jest upoważniony do odmowy dostawy towaru a tym samym Sprzedawca, nie spóźnia się z dostawą towaru. Kupujący jest zobowiązany do właściwego odbioru towaru od dostawcy/prze­woźnika w zakresie przyjętego przez Sprzedawcę zamówienia. Kupujący nabywa prawo do własności towaru dopiero po zapłaceniu ceny zakupu towaru, kosztów dostawy, a następnie po przejęciu towaru.

4.3

Kupujący może wybrać z przedstawionych przez Sprzedawcę sposobów dostawy podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.

4.4

W niektórych przypadkach Sprzedawca jest upoważniony do zmiany sposobu dostawy towaru na inny jeszcze przed akceptacją zamówienia. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany pisemnie o tej sytuacji, zostanie mu zaproponowana zmiana zamówienia, warunków umowy zgodnie z art. 2 Regulaminu, a także zostanie poinformowany o zmianie kosztów dostawy. Zmiana kosztów dostawy w wyniku zmiany sposobu dostawy nie będzie ze szkodą dla Kupującego.

4.5

Sprzedawca, firma spedycyjna lub firma wysyłkowa ma prawo informować Kupującego o dostawie towaru za pośrednictwem wiadomości e-mail, sms lub inną odpowiednią formą (np. telefonicznie). Kupujący oświadcza, że jest świadomy, że Sprzedawca przekaże dane osobowe Kupującego firmie wysyłkowej/spe­dycyjnej lub dostawcy. Kupujący jest zobowiązany do bycia dostępnym pod podanym przez niego adresem w określonym czasie dostawy towaru.

4.6

Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia swojej tożsamości dostawcy za pomocą ważnych dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Dokumenty te muszą zawierać dane identyfikacyjne Kupującego, w przypadku zamawiania napojów alkoholowych muszą zawierać również wiek Kupującego, a także uprawnienie do odbioru towaru. W przeciwnym razie Sprzedawca lub dostawca nie musi przekazać towaru Kupującemu.

4.7

Jeśli Kupujący bez uprawnienia odmówi odbioru towaru lub ponownie go nie odbierze, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia wszystkich poniesionych przez niego kosztów na koszt Kupującego.

4.8

Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego określenia wartości zamówienia, przy którym Kupujący nie zapłaci już ceny transportu towaru. Informacja o tym, czy Kupujący zapłaci koszty dostawy, wyświetli się w zamówieniu na stronie internetowej www.solapoint.pl.

4.9

Podczas odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest do skontrolowania przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone i czy dostarczona przesyłka jest kompletna, w szczególności ilość opakowań/przesyłek/ w przypadku jakichkolwiek widocznych wad stwierdzonych w związku z transportem i towarem Kupujący powinien poinformować niezwłocznie o tym przewoźnika i Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w inny odpowiedni sposób. W przypadku późniejszego zgłoszenia wad i roszczeń dotyczących ilości i jakości dostarczonego towaru, uważa się, że towar został dostarczony prawidłowo, chyba że zostanie udowodnione inaczej.

4.10

Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o braku możliwości dostawy towaru, a także o przypadkach siły wyższej lub o przyczynach niezależnych od Sprzedawcy, lub dostawcy/prze­woźnika. W takim przypadku Sprzedawca zaproponuje lub zapewni rozwiązanie zastępcze i będzie postępować zgodnie z Regulaminem i przepisami prawnymi.

4.11

Odbiór osobisty towaru w punkcie sprzedaży Sola jest możliwy tylko w przypadku, jeśli zamówiony towar znajduje się w tym sklepie stacjonarnym. Dostawa do punktu sprzedaży Sola nie jest możliwa. Kupujący ma obowiązek do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich widocznych wad towaru.

5. Gwarancja, warunki reklamacji i procedura reklamacyjna

Formularz– Reklamacja towaru

5.1

Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą Kupującego, który nie jest Konsumentem, lub osoby kupującej towar w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie na własny użytek; odpowiedzialność za wady towaru jest regulowana postanowieniami art. § 422 i Kodeksu Handlowego Republiki Słowackiej.

5.2

W przypadku wszystkich towarów zakupionych na podstawie stosunków cywilnych okres gwarancyjny zazwyczaj wynosi 24 miesiące, chyba że przepisy prawne przewidują krótszy okres dla niektórych towarów. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez Kupującego. Sprzedawca odpowiada przed Kupującym za wady towaru zgodnie z przepisami o Odpowiedzialności za wady sprzedanego przedmiotu Kodeksu Cywilnego.

5.3

Długość okresu gwarancyjnego wynika z przepisów prawnych Republiki Słowackiej. Jeśli na sprzedanym przedmiocie, jego opakowaniu lub w dołączonej instrukcji określony jest okres użytkowania, okres gwarancyjny nie skończy się przed upływem tego okresu.

5.4

Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń zaistniałych: w związku z codziennym użytkowaniem, czynnościami Kupującego lub osoby trzeciej po otrzymaniu towaru, nieprofesjonalnym lub nieodpowiednim użytkowaniem towaru, nadmiernym obciążeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub zużyciem, użyciem towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub przechowywaniem, w przypadku klęsk żywiołowych, nieprofesjonalnym lub nieprawidłowym montażem albo nieodpowiednim przechowywaniem.

5.5

Kupujący traci gwarancję w przypadku, jeśli z towaru zostanie usunięta plomba lub jeśli manipulowano przy towarze.

5.6

Kupujący może złożyć reklamację: osobiście w sklepie Sola, dostarczając towar z dowodem zakupu i dostawy wraz z innymi wymaganymi dokumentami (w szczególności dowód zakupu) na adresie: SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Słowacja.

5.7

Do reklamowanego produktu Kupujący musi dołączyć czytelny oryginał lub kopię dowodu zakupu towaru i szczegółowy opis wady towaru oraz opis tego, w jaki sposób wada ujawnia się na zewnątrz. Reklamowany produkt musi zostać dostarczony czysty wraz ze wszystkimi akcesoriami, z którymi został dostarczony.

5.8

Podczas składania reklamacji Kupujący otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie o złożonej reklamacji. Nie ma możliwości oceny i rozpatrzenia reklamacji bez dostarczenia towaru i dowodu zakupu towaru.

5.9

Istotne jest naruszenie umowy, o którym strona naruszająca umowę wiedziała podczas zawierania umowy lub strona ta wiedziała, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała to naruszenie.

Jeżeli wada produktu stanowi istotne naruszenie Umowy Kupna między Sprzedającym a Kupującym, Kupujący ma prawo wybrać:

  1. wymianę wadliwego produktu, lub jeśli wada dotyczy tylko części produktu, wymianę części, jeśli nie spowoduje to zbyt dużych kosztów w porównaniu do ceny towaru albo tego, jak poważna jest wada,
  2. rozsądną zniżkę z ceny zakupu,
  3. odstąpienie od umowy, lub
  4. jeśli dotyczy to wady, którą można usunąć, Kupujący ma prawo, aby została ona bezpłatnie, terminowo i odpowiednio usunięta.

Kupujący podczas zgłaszania wady lub niezwłocznie po jej zgłoszeniu oświadczy Sprzedawcy, które rozwiązanie wybrał. Następnie swoją decyzję może zmienić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy, chyba że Kupujący poprosił o naprawę wady, która okazała się nieusuwalna. Jeśli Kupujący nie powiadomi Sprzedawcy w odpowiednim czasie o prawie, które wybrał, będzie miał takie same prawa jak w przypadku dobrowolnego naruszenia umowy, bez możliwości ich wyboru.

W przypadku gdy wada produktu stanowi istotne naruszenie Umowy Kupna zawartej między Sprzedawcą a Kupującym, Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub uzasadnionego obniżenia ceny zakupu.

Jeżeli Kupujący nie skorzysta z prawa do rabatu na cenę zakupu lub odstąpi od umowy, Sprzedawca może dostarczyć brakującą część lub naprawić wadę prawną. Inne wady produktu mogą zostać usunięte przez Sprzedawcę zgodnie z jego wyborem poprzez naprawę przedmiotu lub dostarczenie nowego przedmiotu.

Jeśli Sprzedawca nie usunie wady na czas lub odmówi jej usunięcia, Kupujący może zażądać obniżki ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić swojej decyzji o skorzystaniu z jednego z tych praw bez zgody Sprzedawcy.

5.10

Sprzedawca wystawi dokument o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej do 30 dni od daty złożenia reklamacji zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenta i przepisami prawnymi. Kupujący jest świadomy i zgadza się, że dowód reklamacji i sposób rozpatrzenia reklamacji zostaną dostarczone Kupującemu zgodnie z przepisami prawnymi. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej, jak również na podstawie żądania Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do odbioru reklamowanego towaru w ciągu 15 dni, jeśli reklamacja została rozpatrzona w formie naprawy, rabatu, wymiany towaru (nowy towar) lub odrzucenia reklamacji. Skargi i sugestie konsumentów można kierować na adres siedziby firmy Sprzedawcy.

5.11

Jeśli Kupujący nie odbierze towaru w ciągu 30 dni po zakończeniu reklamacji lub do 30 dni od dnia ponownej dostawy towaru Kupującemu, lub nie odbierze towaru w takim samym terminie od dnia przesłania żądania przez Sprzedawcę po zakończeniu procedury reklamacyjnej na adres podany przez Kupującego, Sprzedawca zgodnie z przepisami prawnymi jest uprawniony do zażądania od Kupującego poniesienia kosztów w wysokości 0,90 zł za każdy dzień magazynowania.

6. Zwrot towaru- odstąpienie od umowy

Formularz– Zwrot towaru

6.1

Informacje dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy/ skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy. Kupujący, który jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podania powodu w terminie 14 dni do dnia, gdy Kupujący lub osoba trzecia (z wyjątkiem dostawcy) odbierze towar. Jeśli towary są dostarczane osobno, termin na odstąpienie od umowy upłynie po 14 dniach od dnia kiedy Kupujący lub wyznaczona i uprawniona przez niego osoba trzecia (z wyjątkiem dostawcy) odbierze towar, który został dostarczony jako ostatni. Korzystając z prawa na odstąpienie od umowy, Kupujący informuje Sprzedawcę o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od niniejszej umowy formą oświadczenia (np. Za pomocą listu wysłanego pocztą) przesyłając je na adres SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Słowacja. W tym celu Kupujący może użyć wzoru formularza na odstąpienie od umowy, który jest udostępniony na stronie internetowej sklepu (eshopu) Sprzedawcy. Jeśli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca najszybciej jak to możliwe potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia. Okres na odstąpienie od umowy jest zachowany, gdy Kupujący prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upłynięciem określonego terminu umożliwiającego odstąpienie od umowy. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca zgodnie z przepisami prawnymi zwróci Kupującemu wszystkie środki pieniężne, jakie Kupujący zapłacił. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów powstałych na skutek wyboru przez Kupującego innego sposobu dostawy niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Płatność zostanie zwrócona przez Sprzedawcę niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni od dnia, kiedy zostało mu dostarczone oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w taki sam sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności na konto Sprzedawcy (jeśli nie zostanie to ustalone inaczej, bez naliczania dodatkowych opłat). Zwrot wpłaconej kwoty za towar przez Kupującego zostanie dokonany po zwróceniu towaru na adres Sprzedawcy lub po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zwrot towaru, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Towar powinien zostać zwrócony na adres Sola Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Słowacja, najpóźniej do 14 dni od daty skorzystania z prawa na odstąpienie od umowy. Termin uznaje się za zachowany, gdy towar zostanie zwrócony przed upłynięciem 14-dniowego okresu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący, w przypadku umowy zawartej na odległość ponosi również koszty związane ze zwrotem, którego ze względu na jego charakter nie można zwrócić za pośrednictwem poczty. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości towaru, wynikające z obchodzenia się z tym towarem w sposób inny niż wskazuje przeznaczenie towaru. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadkach opisanych w art. § 7 ust. 6 Ustawy nr 102/2014 Coll. Ustawy o ochronie Konsumenta w przypadku sprzedaży towaru lub oferowaniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość, lub zawartej poza lokalem Sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów z późniejszymi zmianami. Jeśli towar został zwrócony zgodnie z niniejszym opisem, Sprzedawca zwróci Kupującemu wpłaconą cenę zakupu towaru zgodnie z Regulaminem i przepisami prawnymi. Na podstawie tej umowy cena zakupu zostanie zwrócona za pośrednictwem przelewu bankowego na wcześniej ustalony rachunek bankowy, jeśli nie zostało to ustalone inaczej.

6.2

W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru, używanego lub zużytego bez dołączonych do tego towaru dokumentów i akcesoriów Sprzedawca uprawniony jest do domagania się odszkodowania od Kupującego, lub pokrycia kosztów naprawy lub do innych roszczeń prawnych.

6.3

Na podstawie umowy Sprzedawcy i Kupującego i zgodnie z niniejszym Regulaminem, Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu towaru bez podania przyczyny w jednym z następujących przypadków: a) Sprzedaż towaru zamkniętego w opakowaniu ochronnym, których zwrot ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie jest właściwy i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostawie b) sprzedaż towaru, który ze względu na swój charakter może zostać zmieszany z innym towarem.

6.4

W przypadku naruszenia warunków dotyczących odstąpienia od umowy lub prawidłowego zwrotu towaru, Sprzedawca jest uprawniony do domagania się od Kupującego pokrycia szkody, która powstała, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

7. Ochrona danych osobowych

Firma SOLA Switzerland EU s.r.o., z siedzibą na adresie Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Słowacja, REGON: 46 232 184, NIP: 2023288905, IČ DPH: SK2023288905, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Nitrze, Słowacja, Oddział: wpisany do rejestru handlowego Sąd Rejonowy Nitra, Słowacja, Oddiel: Sro, Wstawka nrč.: 29318/N, (zwana dalej jako „Administrator strony internetowej“, „Sola“ alebolub „Administrator“) zdaje sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych a poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych ma na celu przedstawienie tego, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane i jaką ochronę tych danych zapewnia Administrator strony internetowej.

7.1 Przedmiot ochrony danych osobowych

W przypadku dokonywania zakupu możesz opcjonalnie utworzyć konto klienta. To konto klienta zawiera dane osobowe, takie jak imię, adres lub adres e-mail. Dane zapisane są w naszej bazie danych w celu ich późniejszego przetwarzania przy logowaniu. Oświadczenie to dotyczy danych, które Kupujący wpisał na stronie internetowej www.solapoint.pl lub podał podczas wzajemnej komunikacji, oświadczenie to zawiera również informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych.

7.2. Dane osobowe i ich zastosowanie

Dane osobowe zapisane są w naszej bazie danych w celu ich późniejszego przetwarzania. Ponadto automatycznie przechowujemy dane osobowe w plikach dziennika, które otrzymujemy z przeglądarki podczas wizyty (przeglądarka, Chrome, Firefox, Safari itd.). Oznacza to, że adres IP jest znany, a na Twoim komputerze zapisuje się plik cookie. Ten plik cookie gwarantuje, że Twoje zamówienie może zostać przetworzone poprawnie, a przede wszystkim możliwe jest zapisanie wszystkich Twoich zainteresowań, co umożliwi nam zaoferowanie produktów, które najbardziej Cię interesują, bez konieczności wielokrotnego wyrażania zainteresowania.

7.3 Ochrona danych

W celu zapewnienia ochrony danych konto użytkownika chronione jest hasłem, co uniemożliwi dostęp do konta osób trzecich. W celu utworzenia bezpiecznego połączenia używamy protokołu HTTPS, który jest chroniony przed dostępem stron trzecich.

7.4 Cookies

Strona ta korzysta z usługi Google Analytics, usługa analizy strony internetowej udostępniana przez firmę Google, Inc. („Google“). Usługa Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookies“, pliki tekstowe zapisane są na Twoim komputerze i umożliwiają analizę stron internetowych, z których korzystasz. Taki plik ma żywotność 26 miesięcy. Informacje o korzystaniu z tej lokalizacji strony internetowej (w tym adres IP) generowane przez plik cookie przenoszone są na serwer Google w USA i zostaną tam zapisane. Firma Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania stron internetowych, do zgłaszania aktywności na stronie dla administratorów stron internetowych i w celu zapewnienia innych usług dotyczących korzystania z Internetu i strony internetowej. Firma Google może przekazywać te informacje również osobom trzecim w imieniu firmy Google. Firma Google w żaden sposób nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi od firmy Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w tym przypadku użycie wszystkich funkcji strony internetowej może być niemożliwe. Gromadzenie i przechowywanie danych może być w dowolnym momencie odwołane ze skutkiem w przyszłości. W związku z dyskusją na temat korzystania z pełnych narzędzi do analizy IP chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp ()”, dlatego adresy IP są dalej skracane, aby wykluczyć bezpośredni związek osobisty. Ponadto można zapobiec rejestracji danych generowanych przez pliki cookies związane z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Bez wyrażonej wyraźnie zgody żadne z tych narzędzi do gromadzenia danych osobowych, do przekazywania danych osobom trzecim lub w celach marketingowych, nie będzie używane.

Pliki cookies będą używane w następującym celu: a. poprawne działanie strony i ułatwienie składania zamówienia (np. zapisanie wszystkich wykonanych zamówień, identyfikacja klienta); b. reklama i działania marketingowe; c. tworzenie statystyk odwiedzin strony internetowej i gromadzenia informacji o sposobie korzystania ze strony w celu ulepszenia jej struktury i zawartości. Wszystkie pliki cookies, z których korzysta nasza strona, mogą występować tymczasowo lub na stałe. Tymczasowe pliki cookies usuwane są poprzez zamknięcie przeglądarki przez osobę korzystającą ze strony, natomiast trwałe pliki cookies są przechowywane nawet po zakończeniu korzystania ze strony i służą do przechowywania informacji, które ułatwiają i przyśpieszają dostęp do strony i korzystanie z naszych usług. Korzystanie z usług naszej strony bez zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, które dotyczyłyby plików cookies, uważa się za wyrażenie zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia końcowego użytkownika strony.

W dowolnym momencie możesz zablokować korzystanie z plików cookies i usunąć je trwale poprzez odpowiednie ustawienia, które są dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwościach i metodach obsługi plików cookies są standardowo dostępne w zakładce Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Zablokowanie lub ograniczenie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych aplikacji dostępnych na naszej stronie.

7.5 Obowiązek informacyjny w odniesieniu do osób, których dane dotyczą

Firma SOLA Switzerland EU s.r.o (dane identyfikacyjne i kontaktowe w art. 1.1 Regulaminu) przetwarza dane osobowe odwiedzających stronę, klientów i osób zapisanych do newslettera („Osoby, których dane dotyczą“) zgodnie z Rozporządzeniem Europejskiego Parlamentu i Rady UE (2016/679) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO“), a także z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, które zmienia i uzupełnia rozporządzenie RODO, jako „Administrator“. Dane osobowe mogą być przetwarzane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy na tych samych rygorystycznych warunkach także przez innych „Administratorów“ (osoba prawna lub fizyczna– przedsiębiorca świadczący usługi związane z komputerowym przetwarzaniem danych osobowych lub usługi reklamowe i marketingowe). Odbiorcami danych osobowych oprócz Administratora i wskazanych Administratorów mogą być firmy kurierskie i osoby świadczące usługi pocztowe.

Cele przetwarzania danych osobowych:

  • identyfikacja Kupującego jako partnera umownego w celu spełnienia warunków umowy realizowanej przez stronę sklepu internetowego; poprawne dostarczanie dokumentów i towaru, realizacja i wprowadzenie stosunków umownych przed zawarciem umowy; identyfikacja Kupującego w celu przeprowadzenia wynegocjowanych zmian lub w celu rozwiązania umowy; reakcja na prośby, uwagi lub informacje wynikające z zawartej umowy; ewidencja umów, faktur i innych powiązanych dokumentów; przetwarzanie dokumentów księgowych w celach podatkowych; wsparcie IT w zakresie zarządzania bazami danych z danymi osobowymi i zamówieniami, gromadzenia i przetwarzania informacji statystycznych dotyczących klientów; a wszystko to na podstawie prawnego spełniania warunków umowy, której stroną umowną jesteś Ty jako klient,
  • przesyłanie newslettera o naszych produktach, usługach i akcjach promocyjnych, odwiedzającym stronę na prawnej podstawie wyrażonej przez Ciebie osoby, której to dotyczy, lub na prawnej podstawie uzasadnionego interesu Administratora wobec klientów naszej firmy („marketing bezpośredni“),
  • spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa i ogólnie obowiązujących przepisów prawnych Słowacji, w szczególności zgodnie z ustawą o VAT, a to na podstawie prawnej obowiązku prawnego,
  • uzyskanie oceny jakości usług świadczonych przez Sola (portal Ceneo.pl), na podstawie prawnej uzasadnionego interesu Operatora.

W celu zrealizowania Twojego zamówienia i w celu poprawnego spełnienia wszystkich warunków umowy potrzebujemy Twoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie datę lub urodzenia. W przypadku osób prawnych jest to nazwa firmy, adres siedziby włącznie z kodem pocztowym, REGON, NIP, numer telefonu i adres e-mail. Bez podania tych danych nie ma możliwości dokonania zakupu, dostawy towaru, a także nie ma możliwości wystawienia dowodu zakupu. W procesie zapisania się do subskrypcji będziemy przetwarzać tylko Twój adres e-mail, ewentualnie datę urodzenia. Twój adres e-mail będzie służyć również jako środek komunikacji w związku z przetwarzaniem Twoich zamówień. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko w okresie, podczas którego zebraliśmy Twoje dane osobowe i w czasie niezbędnym do przechowywania zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego zainteresowania aż do momentu wyrażenia sprzeciwu a w przypadku otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, aż do jej odwołania. Administrator portalu Ceneo.pl otrzymane adresy mailowe przechowuje do czasu, gdy nasza firma jest zapisana do programu Sprawdzone przez klientów, lub do czasu, gdy klient wyrazi swój sprzeciw naszej firmie, lub portalowi Ceneo.pl, sprzeciw na przesyłanie wiadomości reklamowych, klient może tego dokonać klikając na tę opcję w każdym z otrzymanych kwestionariuszy, lub przed dokończeniem każdego zamówienia.

Firma Sola korzysta z aplikacji Mailchimp, Google Analytics i Google AdWords, których firma ma siedzibę w kraju trzecim – USA. Administratorzy tych aplikacji poprzez dostęp do Tarczy ochrony danych osobowych („EU-U.S. Privacy shield“) zapewnili wystarczającą gwarancję i bezpieczeństwo danych osobowych oraz zapewniają, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami RODO. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo na odwołanie swojej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, a następnie Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Z zastrzeżeniem zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa masz również (i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, (ii) prawo do poprawiania nieprawidłowych danych osobowych, (iii) prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania danych osobowych, (iv) sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych, (v) prawo do usunięcia danych osobowych, szczególnie jeśli nie jest to już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane, lub jeśli wycofałeś swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania lub jeśli dane osobowe były przetwarzane nielegalnie.

Masz również prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które dobrowolnie nam przekazałeś w formie elektronicznej za Twoją zgodą, w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w tym kontekście możesz poprosić o prawo do przeniesienia tych danych na innych Administratorów, jeśli będzie to możliwe.

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo złożyć skargę Organowi Nadzorczemu, którym jest Urząd do ochrony danych osobowych na Słowacji, z siedzibą na adresie: Hraničná 12, 820 07 Bratysława, Słowacja, w przypadku podejrzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzanie z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W związku z wyżej opisanymi prawami możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail: solapoint@solapoint.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłając wiadomość na adres siedziby naszej firmy: SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Słowacja.

7.6 Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Administrator strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli zmienimy to oświadczenie o ochronie prywatności, opublikujemy edytowaną wersję ze zaktualizowaną datą wersji.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności można skontaktować się z nami pod adresem solapoint@solapoint.pl a w temacie wiadomości, należy wpisać „oświadczenie o ochronie danych osobowych”.

8. Informacje na temat możliwości i warunków rozstrzygania sporów za pośrednictwem alternatywnego systemu rozstrzygania spo­rów

Kupujący jako Konsument (nie przedsiębiorca) ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą w celu dochodzenia roszczeń lub naprawy (e-mail na adres solapoint@solapoint.pl), jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeśli podejrzewa, że Sprzedawca naruszył jego prawa.W przypadku, jeśli Sprzedawca nie odpowie na to zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego otrzymania, Konsument ma prawo zaproponować rozpoczęcie alternatywnego rozwiązania sporu zgodnie z ustawą nr w sprawie alternatywnego rozwiązywania sporów i oraz w sprawie zmian i uzupełnień niektórych przepisów, którymi jest organ alternatywnego rozwiązywania sporów i uprawniona osoba prawna zapisana na liście zgodnie zZ. z. § 3 ustods. 2 ia § 5 ustods. 2 Ustawyzákona 391/2015 Coll. Wniosek może zostać złożony przez Konsumenta w sposób określony w pkt § 12 ustawy 391/2015 Coll. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy do alternatywnego rozwiązywania sporów RSO, która jest dostępna online pod adresem https://ec.europa.eu/…rs/odr/main/.

Z alternatywnego rozwiązywania sporów może skorzystać wyłącznie Konsument- osoba fizyczna, która podczas zawierania i spełnianiu warunków umowy nie działała w ramach swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu, dotyczy to sporu pomiędzy Konsumentem i Sprzedawcą, wynikającego z umowy konsumenckiej­.Alternatywne rozwiązywanie sporów dotyczy wyłącznie umów zawartych na odległość. Alternatywne rozwiązywanie sporów nie dotyczy sporów, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 eur. Lista wszystkich podmiotów ARS jest udostępniona przez Ministerstwo gospodarki na stronie.

9. Postanowienia końcowe

9.1

Usługi świadczone na naszej stronie internetowej nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia.

9.2

Sprzedawca jest uprawniony do przechowywania i archiwizowania wzajemnej dokumentacji i umowy w formie elektronicznej wraz z odpowiednimi Ogólnymi warunkami przez okres 5 lat. Przechowywana umowa nie jest dostępna dla Kupującego. Do zawarcia umowy oferowany jest język polski. Kupujący jest uprawniony do powielania istotnych elementów umowy w formie elektronicznej zgodnie z przepisami prawa. Umowa zostaje zawarta na okres potrzebny na wypełnienie warunków umowy przez strony umowne lub do czasu anulowania umowy zgodnie z zawartą umową, Regulaminem i przepisami prawnymi. Minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy określają przepisy prawne Słowacji, Regulaminu i umowy.

9.3

W przypadku dostarczania wiadomości elektronicznych kierowanych do Kupującego, obowiązuje ustalenie, że jeśli Sprzedawca nie otrzyma zgłoszenia o braku możliwości dostarczenia wiadomości (e-mail lub wiadomość sms) na podany adres e-mail, lub numer telefonu Kupującego, uważa się tę wiadomość za dostarczoną następnego dnia od jej wysłania, chyba że prawo obowiązkowe stanowi inaczej. W celu dostarczenia wiadomości elektronicznych adresowanych do Sprzedawcy (e-mail) uważa się, że dokument elektroniczny został niedostarczony, dopóki jego przyjęcie nie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przesyłkę uważa się za dostarczoną również w przypadku, gdy adresat odmówi jej przyjęcia, lub w przypadku, gdy z winy adresata lub niedopatrzenia, przesyłka nie zostanie odebrana. W takim przypadku uznaje się, że została dostarczona po upływie okresu przechowywania na poczcie, przez czas określony przez nadawcę i zwrocie przesyłki do nadawcy, dla którego nadawca musi przedstawić nieuszkodzony dowód. Powiadomienia dostarczone za pośrednictwem przewoźnika- firmy kurierskiej uznaje się za dostarczone po otrzymaniu przez odbiorcę przesyłki. W przypadku nieudanej próby dostawy zostanie ona uznana za moment dostawy trzeciego dnia po pierwszej próbie dostawy, przy czym wykonanie próby dostawy zostanie potwierdzone oświadczeniem przewoźnika- firmy kurierskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decydowania na temat formy i przypadków, w których będzie się komunikować z Kupującym (sms, e-mail lub inny wybrany sposób).

9.4

Jeśli okaże się, że niektóre z postanowień Regulaminu i/lub umowy są nieważne, lub nieskuteczne, taka nieważność lub nieskuteczność nie spowoduje nieważności, lub nieskuteczności pozostałych postanowień umowy/Regulaminu. W takim przypadku strony zobowiązują się do niezwłocznego zastąpienia takiego nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem, aby zachować cel, do którego dążyły odpowiednio nieważne lub nieskuteczne postanowienia w momencie jego przyjęcia, lub zawierania umowy.

9.5

Porządek prawny Republiki Słowackiej ma zastosowanie do stosunków prawnych między Sprzedawcą a Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu w taki sposób, że Kupujący (konsument) nie jest pozbawiony swoich praw ochronnych, które są mu zapewnione przez standardy danego Państwa, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania.

9.6

Regulamin jest ważny i wiążący od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego, można go również sprawdzić i zapoznać się z nim w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, zmian, modyfikacji lub zastąpienia nowym Regulaminem, pod warunkiem, że zawarte umowy podlegają obowiązującemu Regulaminowi w momencie zawarcia umowy kupna. Poprzez złożenie zamówienia i kliknięcie w pole ,,Zapoznałem się z Regulaminem’’ na stronie Sprzedawcy www.solapoint.pl pod koniec procesu zamawiania, Kupujący potwierdza, że otrzymał informacje na temat praw Kupującego do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 ust. 1 h) Ustawy nr. 102/2014 Coll i że zapoznał się i zgadza się z Regulaminem, procedurą reklamacyjną (art. 5), uznając je za część stosunku umownego.

Regulamin w tej wersji jest opublikowany i ważny od dnia 21. 2. 2022 i stosowany jest do zamówień złożonych na stronie Sprzedawcy po tej dacie.
Załączniki

Instrukcje dotyczące korzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy (.pdf)
Formularz odstąpienia od umowy (.pdf)
Formularz zwrotu towaru (.pdf)
Formularz reklamacyjny (.pdf)
Regulamin programu (.pdf)